Strona Główna

Projekt „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2012 w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego

Priorytet: 4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej. Obszar wsparcia: 1 Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego.

Podmiot realizujący zadanie

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie we współpracy z Miastem i Gminą Myślenice.

Czas realizacji projektu

Projekt dwuletni: 1 sierpień 2012 – 31 maj 2013

Główne cele projektu to rozwój przedsiębiorczości społecznej w Głogoczowie poprzez integrację działalności społeczno-ekonomicznej mieszkańców wokół idei wioski tematycznej oraz budowanie partnerstwa lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Głogoczowie.

 

Szczegóły przedsięwzięcia oraz aktualności –  dostępne w kategorii Aktywny Głogoczów.

 Koordynator projektu

Agnieszka Węgrzyn, tel 606497962